Categorieën

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 
Kliklijstshop
Bertram 10
7944NS
Meppel

info@Kliklijstshop.nl
BTW nr: NL822813592B01
KvK-nummer :50583972


Artikel 2 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Kliklijst Shop: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Euro Safe Shop 
en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.


2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf 
en een overeenkomst op afstand aangaat met.

 

3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Kliklijst Shop fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet.

 


4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de 
verkoper of dienstverlener (Kliklijst Shop) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 
communicatie op afstand.


5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien 
van de overeenkomst op afstand.


6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht.


7. Dag: kalenderdag.


8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of 
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is.


9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Kliklijst Shop in staat stelt om 
informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 3 - Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst 
op afstand tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van de ondernemer.


2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze 
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de 
algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de ondernemer voordat de 
overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de consument de algemene 
voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk gratis 
worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische 
weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de 
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt 
gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg 
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg 
of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.


3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige 
toepassing en kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) 
voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest 
gunstig is.

Artikel 4 - De overeenkomst


1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van 
het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het 
bepaalde in lid 6 van dit artikel.


2. Kliklijst Shop bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de 
aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft 
aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Kliklijst Shop niet is 
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


3. Kliklijstshop treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging 
van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs 
elektronische weg heeft aanvaard. Kliklijst Shop zal passende veiligheidsmaatregelen in acht 
nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal Kliklijst Shop zorgen 
voor een veilige webomgeving.


4. Aan de consument zal Kliklijst Shop bij het product of dienst meezenden de volgende 
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: 
a. het bezoekadres van de vestiging van Kliklijst Shop waar de consument met klachten 
terecht kan.
b. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur 
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij Kliklijst Shop deze 
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
d. de informatie over de garanties en service na aankoop.
e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 
gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het 
herroepingsrecht. 


5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien Kliklijst Shop
zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten.


6. Kliklijst Shop kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of 
de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en 
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. 
Indien Kliklijst Shop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst 
niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan 
de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 5 - Het aanbod


1. Kliklijst Shop zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte 
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.


2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de 
aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan 
beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. 
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk 
kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Kliklijst Shop niet.


3. Bij een aanbod vermeldt Kliklijst Shop duidelijk wat de rechten en plichten van een 
consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de 
- prijs inclusief belastingen; 
- kosten van aflevering indien van toepassing; 
- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan 
laten komen; 
- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst; 
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet 
gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan 
herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
- de gedragscodes waaraan Kliklijst Shop zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt 
tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door 
de consument kan worden geraadpleegd; 
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van 
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het 
basistarief; 
- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de 
prijs.


Artikel 6 - De prijs


1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in 
het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), 
verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk 
bij het aanbod te worden vermeld.


2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende 
de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van 
veranderingen in BTW-tarieven.


3. Indien sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan 
schommelingen op de financiële markt waar Kliklijst Shop geen invloed op heeft kan Kliklijst Shop, in afwijking van het vorige lid, de product/dienst met variabele prijzen aanbieden, mits door Kliklijst Shop duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan 
zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.


4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet 
toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij Kliklijst Shop dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke 
regelingen of bepalingen danwel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te 
zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.


Artikel 7 – Betaling


1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te 
worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een 
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van stukken met 
betrekking tot die dienst.


2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan Kliklijst Shop, tenzij dat 
wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits 
zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.


3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk 
door de consument aan Kliklijst Shop te worden medegedeeld.


4. In algemene voorwaarden mag bij de verkoop van producten aan consumenten nooit een 
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Vooruitbetaling van meer dan 50% mag 
wel overeengekomen worden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen 
enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst 
voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.


Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten


1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens veertien dagen 
vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de 
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.


2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product 
slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 
beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de 
consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het 
product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en 
verpakking aan Kliklijst Shop retourneren, volgens de door Kliklijst Shop aangegeven 
redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 9 - Herroepingsrecht bij levering van diensten 
1. De consument heeft bij de levering van diensten gedurende ten minste veertien dagen, 
ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst 
zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. De consument zal de door Kliklijst Shop bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter 
zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn 
herroepingsrecht opvolgen.


Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping


1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten 
van terugzending voor diens rekening.


2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Kliklijst Shop dit bedrag zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht


1. Het herroepingsrecht kan alleen door Kliklijst Shop  worden uitgesloten indien Kliklijst Shop dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.


2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a die snel kunnen bederven of verouderen; 
b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
c) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling 
heeft verbroken. 
d) voor losse kranten en tijdschriften; 
e) die door Kliklijst Shop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
consument; 
f) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Kliklijst Shop geen invloed heeft.
g) die duidelijk persoonlijk van aard zijn.


3. Uitsluiting van het herroepingsrecht bij diensten is mogelijk: 
c) bij weddenschappen en loterijen. 
b) bij diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is 
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
c) betreffende vervoer, vervoer, restaurantbedrijf, logies of vrijetijdsbesteding te verrichten op 
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.


Artikel 12 - Duurtransacties


1. Bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan de consument altijd 
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een 
opzegtermijn van ten hoogste één maand.


2. De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan bedraagt 
twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst 
op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de 
overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 


1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij 
de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal Kliklijst Shop de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.


2. Kliklijst Shop erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch 
effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.


3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Kliklijst Shop zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. 
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een 
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet 
worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten 
van een eventuele retourzending voor rekening van Kliklijst Shop komen.


4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of 
beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij Kliklijst Shop.


5. Het adres dat de consument aan Kliklijst Shop heeft medegedeeld geldt als plaats van 
levering.


5. Kliklijst Shop zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 
30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van 
het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling 
niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 
één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een 
consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en een recht op 
eventuele schadevergoeding.


6. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Kliklijst Shop het bedrag dat de 
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, 
terugbetalen.


Artikel 14 – Garantie


Een door Kliklijst Shop, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de 
rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van 
de verplichtingen van Kliklijst Shop ten opzichte van de consument heeft op grond van de 
wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.


Artikel 15 –Conformiteit


Kliklijst Shop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, 
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande 
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 16 – Klachtenregeling


1. Kliklijst Shop beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en 
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de 
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden 
ingediend bij Kliklijst Shop.


3. Kliklijst Shop zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 
een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en 
beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kliklijst Shop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een 
indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


4. Een klacht over een product, dienst of de service van Kliklijst Shop kan worden 
ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk 
(http://www.keurmerk.info) nadat de klacht is ingediend bij Kliklijst Shop en getracht is tot 
een oplossing te komen. De bij de Stichting ingediende klacht zal worden doorgestuurd naar 
Kliklijst Shop teneinde deze in de gelegenheid te stellen de klacht alsnog op te lossen dan 
wel het standpunt aan de Stichting kenbaar te maken. Indien de klacht niet in onderling 
overleg kan worden opgelost zal de Stichting Webshop Keurmerk trachten te bemiddelen. Een 
klacht wordt door de Stichting Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de 
consument zijn klacht eerst binnen redelijke tijd aan Kliklijst Shop heeft voorgelegd.


Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten 
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige 
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op 
een duurzame gegevensdrager.


Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk


Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn 
gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de 
consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.


Artikel 19 – Toepasselijk Recht


Op overeenkomsten tussen Kliklijst Shop en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Maandelijks Nieuwsbrief
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.